Selveiertomter på Lognvik - sjekk at grensene er korrekt registrert !

I forbindelse med hogsten denne våren, ble det oppdaget at matrikkelen (som er den offisielle registreringen av eiendomsgrenser) ikke nødvendigvis reflekterer korrekte opplysninger fra skjøtet om tomtestørrelse og tomtegrenser.

Som grunneier, vil jeg derfor oppfordre alle med selveier hyttetomter på Lognvik - som er utskilt fra grunneiendommen før 2007 - om å kontrollere at registreringen i matrikkelen er korrekt. Hvis den ikke er korrekt, kan det oppstå unødvendige misforståelser der grenser er viktig.

Dette gjelder bare de som har selveiertomt idag, der tomten er opprinnelig utskilt fra Lognvik Søndre (gnr.154 bnr 3) tidligere enn 2007, og der tomten ikke er oppmålt i 2007 eller senere.

Hvis f.eks. din selveiertomt opprinnelig var en festetomt, og den ble utskilt etter 2007 skal alt være iorden.

Derimot, hvis tomten alltid har vært en selveiertomt, og ble skilt ut før 2007, oppfordrer jeg hytte/tomteeier til å kontrollere at opplysningene i matrikkelen er korrekt på følgende måte :

1) Finn frem skjøtet på din tomt og les av tomtestørrelsen og se på grensebeskrivelsene og/eller tegning.

2) Gå til vinje.kommune.no og klikk på menyvalg “kart”. I feltet for “Søk etter adresse, sted eller eiendom” : skriv først VINJE, deretter legg inn gnr og bruksnummer på format GNR/BNR, eller tast inn adresse f.eks. Fjellvegen 2. Søkefeltet kan da se slik ut ;

VINJE 154/3

eller

VINJE Fjellvegen 2

3) I resultatlisten, velges “eiendom”. Tomtegrensene kommer da opp visuelt på kartet og samtidig - til høyre på siden - vises flere informasjoner blant annet areal, kartkoordinater, eventuelt eiendomsnavn osv.

4) Hvis opplysningene i 3) sammenfaller med 1) : bra. I motsatt fall, ta kontakt med meg for å avtale grenseoppgang. I fellesskap blir vi enige om riktige grenser med utgangspunkt i skjøtet ditt, deretter bestilles en formell kartforretning sammen med representant fra kommunen, og så blir riktige grenser tinglyst og matrikkelen oppdatert.

Ring meg på 99161024 eller send mail på torstein@kongshem.com.

mvh Torstein D. Kongshem

Veien til H3

I skybruddet som var i uken som gikk forsvant dessverre endel grusmasser over bekken ved bommen. Heibl entreprenør ser på saken idag men det kan gå ut i neste uke før overgangen er kjørbar dessverre

Bilder fra viltkamera 2018

Her er noen bilder fra viltkameraet fra 2018 og Jan/Feb i 2019. Ikke så mye spennende denne gang, kun rev. Kameraet flyttes regelmessig.

Rev, bildet er tatt November 2018

Rev, bildet er tatt November 2018

Også rev, fra Februar 2019

Også rev, fra Februar 2019

Og nok en rev, også Februar 2019

Og nok en rev, også Februar 2019

Oppdatert kart over hogsten

Hogsten startet igår. Vi har gått opp områdene idag og gjort noen justeringer. Her er nåværende oversikt over hogstområder og lagringsplasser (blått). Ta kontakt ved spørsmål på 99.16.10.24.

Lognvik Søndre hogst 2018:2019-oppdatert.png

Hogst 2019 starter torsdag 28.mars !

Idag 25.mars kom beskjeden om at hogsten starter TORSDAG denne uken.

—- 

Hogsten vil ta circa 2 - 3 uker.  Se kartet nedenfor - dersom din hytte er i berørt område, er følgende viktig informasjon ;

- hogstfirmaet bruker GPS og vil ikke røre trær på selveier tomter. Jeg vil påse at dette overholdes

- dersom du vil be om at enkelte trær på grunneiendommen IKKE tas kan du merke de med RØD tape og jeg vil vurdere om det er mulig å ta hensyn til dette. Ta kopi av kartet, merk av og send på mail til torstein@kongshem.com

- hvis det er et område på grunneiendommen som du vil få vurdert hugget trær på, ta kopi av kartet, merk av og send på mail til torstein@kongshem.com

Mvh

Torstein Kongshem

p.s. I kartet er lagringsområdene merket med svart rektangel.  Hogstområdene er merket med røde pinner.  Det er ikke mulig foreløpig å angi avgrensninger på hogstområder mer nøyaktig. 

Det kan komme endringer både til hogstområder og lagringsplassene fortløpende under hogsten.  I så fall sender jeg ut beskjed til de som kan tenkes å bli berørt.

Lognvik Søndre hogst 2018:2019 lagring.png

Vedlikehold høsten 2018

I løpet av 2018 har vi ferdigstilt flere vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger på Lognvik.  Det som ble gjennomført innen sommeren er beskrevet her (link).

I høst har vi fortsatt arbeidet, og det som er ferdigstilt innen årskiftet er ;

  • Vi har skiftet vinduene i andre etasje på Eldhuset. Vinduene er levert av Bjervamoen Trevare (Lunde), mens installasjon er utført av Kile Håndlaft fra Fyresdal.

  • Det er nå installert nye panelovner i alle hyttene, som kan fjernstyres av gjestene via en app

  • Vi har stivet av låven for å hindre utglidning.  Arbeidet er utført av Kile Håndlaft fra Fyresdal

  • Vi har sent i 2018 utbedret overgangen over bekken ved Håto (begynnelsen på veien opp til H3).  Det er lagt ned mye større rør og ett ekstra rør. Vi håper dette gjør at fremtidige flommer vil gå under veien og ikke over.  Arbeidet er utført av Heibl Entreprenør, lokal bedrift i Vinje.

 

Oppdatering hogst

Hogsten er i første omgang utsatt til Februar 2019. Jeg venter fortsatt på tilbakemelding fra AT Skog og entreprenør for detaljplanlegging så det er noe usikkert når hogsten kan skje men det blir altså ikke før Februar innser jeg nå og da er vi avhengig av lite snø.  Som tidligere nevnt vil jeg informere hytteierne som blir berørt med anledning til å uttale seg.

Veiforholdene fra Håto til H3

Sist fredag var det et enormt regnvær som medførte at bekken rant over veien ved bommen på Håto. Dermed er veien verre enn noensinne, og den er meget vanskelig å krysse, selv for SUV.

Jeg har brukt mye penger hvert år på å holde veien i brukbar stand, men den vaskes vekk hvert eneste år. Eneste løsning blir å legge ned flere dreneringsrør under veien ved bommen, men det kommer jeg ikke til å gjøre før neste år etter vårflommen.

Med en relativt stor 4x4 kan man fortsatt forsere bekken, men det er en viss risiko for å slå nedi, så jeg vil be de som har nøkkel til bommen å tenke seg grundig om før de kjøre opp til H3.

Hogst på Lognvik Søndre, vinteren 2018/2019

Jeg vil gjerne informere hyttevelet om at jeg planlegger hogst på Lognvik kommende vinter.

Hensikten med hogsten er å avvirke hogstmoden skog på landbrukseiendommen, samt åpne opp landskapet som de siste årene er blitt gjengrodd.   Målsetningen er at hogsten ikke skal påvirke hytte eierne i nevneverdig grad, men kanskje heller være positiv ift. utsyn og adkomst.

Hogsten kan komme til å ta 2 - 4 ukers tid en gang denne vinteren.

De områdene som foreløpig er blinket ut, er valgt utifra kriteriene ovenfor, samt at det er hogstmoden skog etter foreliggende regler.  Det er AT skog som vil stå for koordinering og gjennomføring av hogsten, og kommunen godkjenner.  Områdene som er blinket ut i samarbeid med AT skog, og diskutert med kommunen, er markert på vedlagte kart.

Detaljert plan over hogsten er ikke laget foreløpig, så jeg kan foreløpig ikke si nøyaktig hvor hogsten vil foregå.  Det er heller ikke sikkert at de markerte områdene vil bli de endelige, da dette er en prosess som pågår.   Hytte eierne vil få anledning til å uttale seg om de finner noe å bemerke til planene slik de foreligger akkurat nå.

Jeg ser for meg følgende prosess videre 

1) Denne orienteringen til hytte eierne på Lognvik, ment som generell informasjon og anledning til å komme med første kommentarer

2) Grunneier gjennomfører detaljert planlegging med AT skog i løpet av September/Oktober

3) Utsendelse fra grunneier til Lognvik hyttevel med mer detaljerte angivelser over hogstområdene og hytter som kan ansees å bli berørt.  Med «berørt» menes at hogsten vil foregå i nærliggende område til hyttene / hyttetomtene. Vi vil gjøre tiltak for å sørge for at hogsten kun foregår på grunneiendommen, og i anstendig avstand fra alle hytter på bygslet tomt, med mindre annet er eksplitt avtalt. 

4) Tilbakelding fra hytte eierne vil bli etterspurt, med en svarfrist på noen ukers tid.  Det vil bli anledning til å merke trær som hytte eierne ønsker å la stå, hvis de er i umiddelbart nærhet til hyttene.

5) Endelig fastsettelse av hogstområder, og oppstart

Lognvik Søndre hogst 2018:2019.png

Vedlikehold i 2018

Vi har i våres skiftet vinduer på sørsiden av både Geitefjøset og Sauefjøset. Vinduene er levert av Bjervamoen Trevare og installert av Kile Handlaft fra Fyresdal.

Toalett og gangparti i Geitefjøset har fått en sårt nødvendig oppussing. Arbeidet er ledet av Vinje Rør med lokal arbeidskraft og assistanse fra Rauland Elektriske.

Vi har begynt utskiftning av panelovner på flere av hyttene slik at varme etterhvert kan fjernstyres av gjestene. Løsningen er levert av Sikom og Rauland Elektriske.

På fjellet holder vi på med beising og reparasjon av døren til uthuset på Jakthytta. Arbeidet utføres av Eirik Berge.

Internett løsningen på tunet og Fjellstua er nå oppgradert. Tunet har fått egen fibertilkobling med 80/80 Gbps og vil dekke tunet mye bedre enn tidligere da 2.4 Ghz båndet er frigjort til klient trafikk. På Fjellstua er det installert høykapasitets meshrouter fra AmpliFi. 

Gjenstående : vi planlegger å fullstendig restaurere inngangsdøren til Fjellstua i Oktober. Arbeidet er bestilt hos Walløe & Nilsen i Bergen. Det er også noen flere vinduer som bør skiftes ut på bygningene på tunet og det er endel mindre reparasjoner av gjerde osv. og noe beising som gjenstår iår.

Ledige hytter i løpet av 2018

Det er en mulighet for at vi får to av hyttene ledig for åremålsutleie i løpet av året. 

Det gjelder Geitefjøset nede på tunet, og Grostøl på fjellet ved Grostølvannet. Hvis dette er av interesse, ta kontakt med torstein@kongshem.com.  Se info om hyttene under «Utleie»

Bilder fra viltkamera 2017

Her er noen utvalgte bilder fra viltkameraet fra året som gikk.  Vi ser både grevling, røyskatt, elg og kanskje rev.  Bildene viser dato og temperatur.

IMAG0560.JPG

Ganske sikkert en røyskatt

Elg

Elg

Ikke lett å se, men antagelig en grevling utifra tidligere bilder av grevling

Ikke lett å se, men antagelig en grevling utifra tidligere bilder av grevling

Her er det noe usikkert, men enten rev eller røyskatt.  Det er antagelig øynene som reflekteres i det infrarøde lyset fra kameraet

Her er det noe usikkert, men enten rev eller røyskatt.  Det er antagelig øynene som reflekteres i det infrarøde lyset fra kameraet

Antagelig røyskatt bakfra

Antagelig røyskatt bakfra

18 nye vinduer på Fjellstua og andre vedlikeholdsarbeid 2017

I sommer har vi fått hjelp av Sondre Rorgemoen m.fl. til å skifte vinduene i første og andre etasje på Fjellstua.  Det er skiftet i alt 18 vinduer, og 3 av de kan sees under.

Vinduene er levert av Bjervamoen Trevarefabrikk i Lunde, er helt identisk etter mål med de opprinnelige, og ble levert ferdigmalt med standardfargene vi bruker på Lognvik Søndre ;   "Rørosrød" farge ute og hvite inne.

Resultatet er blitt veldig bra rent estetisk, og også miljøvennlig med moderne isolerglass !

Vinduer_fjellstua

I tillegg har vi i sommer skiftet gulv i Vedskjulet og satt inn helt nytt kjøkken levert av Øyfjell Kjøkken v/Tor Ivar Drivarbekk.

På Stallen har vi måttet skifte flere av tømmerstokkene på frontsiden og skifte panel på inn- og utsiden. I tillegg er det installert ny dør.  Arbeidet er utført av Kile Håndlaft, og døren er også levert fra Fyresdal.

på Eldhuset er det nå installert en vannkran på utsiden slik at det blir lettere med tilgang til vann utendørs på tunet.

På Brekkestaul skal toalettløsningen utbedres senhøstes.