Hogst på Lognvik Søndre, vinteren 2018/2019

Jeg vil gjerne informere hyttevelet om at jeg planlegger hogst på Lognvik kommende vinter.

Hensikten med hogsten er å avvirke hogstmoden skog på landbrukseiendommen, samt åpne opp landskapet som de siste årene er blitt gjengrodd.   Målsetningen er at hogsten ikke skal påvirke hytte eierne i nevneverdig grad, men kanskje heller være positiv ift. utsyn og adkomst.

Hogsten kan komme til å ta 2 - 4 ukers tid en gang denne vinteren.

De områdene som foreløpig er blinket ut, er valgt utifra kriteriene ovenfor, samt at det er hogstmoden skog etter foreliggende regler.  Det er AT skog som vil stå for koordinering og gjennomføring av hogsten, og kommunen godkjenner.  Områdene som er blinket ut i samarbeid med AT skog, og diskutert med kommunen, er markert på vedlagte kart.

Detaljert plan over hogsten er ikke laget foreløpig, så jeg kan foreløpig ikke si nøyaktig hvor hogsten vil foregå.  Det er heller ikke sikkert at de markerte områdene vil bli de endelige, da dette er en prosess som pågår.   Hytte eierne vil få anledning til å uttale seg om de finner noe å bemerke til planene slik de foreligger akkurat nå.

Jeg ser for meg følgende prosess videre 

1) Denne orienteringen til hytte eierne på Lognvik, ment som generell informasjon og anledning til å komme med første kommentarer

2) Grunneier gjennomfører detaljert planlegging med AT skog i løpet av September/Oktober

3) Utsendelse fra grunneier til Lognvik hyttevel med mer detaljerte angivelser over hogstområdene og hytter som kan ansees å bli berørt.  Med «berørt» menes at hogsten vil foregå i nærliggende område til hyttene / hyttetomtene. Vi vil gjøre tiltak for å sørge for at hogsten kun foregår på grunneiendommen, og i anstendig avstand fra alle hytter på bygslet tomt, med mindre annet er eksplitt avtalt. 

4) Tilbakelding fra hytte eierne vil bli etterspurt, med en svarfrist på noen ukers tid.  Det vil bli anledning til å merke trær som hytte eierne ønsker å la stå, hvis de er i umiddelbart nærhet til hyttene.

5) Endelig fastsettelse av hogstområder, og oppstart

Lognvik Søndre hogst 2018:2019.png